Kamis, 18 Oktober 2012


BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah
Bahasa adalah suatu sistem bunyi ujar yang dipergunakan manusia untuk berkomunikasi. Bahasa terdiri dari dua objek kajian, yaitu bahasa dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulisan. Bahasa lisan, yaitu bahasa dalam bentuk bunyi ujaran sedangkan bahasa tulisan merupakan bahasa yang penyampaiannya digunakan secara tertulis.
Dari cabang kajian lingustik ( Fonologi, Morfologi, Sintaksis, Semantik, dan Leksikologi )  dapat diperhatikan kajian ini lebih mengarah kepada data yang bersumber dari bahasa lisan. Pada kajian Fonologi lebih terarah pada persoalan dan proses bunyi yang diucapkan oleh alat ucap manusia. Pada kajian Morfologi lebih terarah pada persoalan struktur internal kata, persoalan susunan kata dan kalimat. Pada kajian Semantik lebih terarah pada persoalan makna kata. Pada kajian Leksikologi lebih terarah pada persoalan perbendaharaan kata.
Berbicara mengenai analisis kesalahan morfologi sebenarnya sudah lama diteliti oleh para ahli-ahli bahasa maupun ahli lingustik, baik yang bersifat preskriptif ( ketentuan resmi yang berlaku ) maupun yang bersifat deskriptif ( menggambarkan apa adanya ). Tetapi di dalam buku-bukunya masih memiliki kekurangan seperti: mengapa prefiks ber- dapat diimbuhkan; mengapa prefiks ber- tidak dapat diimbuhkan; mengapa prefiks ber- maupun prefiks me- sama-sama dapat dimbuhkan; prefiks ber- maupun prefiks me- sama-sama tidak dapat diimbuhkan; afiks gabungan memper- kan dapat diimbuhkan.
Sebagai bahasawan bahasa Indonesia sebaiknya kita lebih dulu mengetahui pengunaan afiksasi ( kata dasar ), pengunaan reduplikasi ( pengulangan kata ), penggunaan kata majemuk ( frase ), dan penggunaan klausa ( kelompok kata ) untuk membahas atau mengganalisis kesalahan-kesalahan dalam bidang kajian morfologi.
I.2 Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah yang kami bahas dalam mkalah ini yaitu:
1.    Penggunaan afiksasi ( kata dasar )?                     
2.    Penggunaan reduplikasi ( pengulangan kata ) ?
3.    Penggunaan kata majemuk ( frase ) ?
4.    Penggunaan klausa ( kelompok kata ) ?
BAB II
  PEMBAHASAN

II.1 Pengertian Morfologi
Secara etimologi kata morfologi berasal dari kata morf yang berarti “bentuk” dan kata logi yang berarti “ilmu”. Jadi secara harfiah kata morfologi berarti “ Ilmu yang mempeajari tentang bentuk-bentuk dan pembentukan kata”. Sedangkan di dalam kajian biologi morfologi berarti “ilmu mengenai bentuk-bentuk sel tumbuhan atau jasad-jasad mahkluk hidup”.
Berbicara mengenai pembetukan kata akan melibatkan komponen atau unsur pembentukan kata, yaitu morfem, baik morfem dasar ( bebas ) maupun morfem terikat            ( afiks dan dasar ), dengan berbagai alat proses pembentukan kata itu, yaitu afiks dalam proses pembentukan kata melalui proses afiksasi, duplikasi ataupun pengulangan dalam proses pembentukan kata melalui proses reduplikasi, penggabungan dalam proses pembentukan kata melalui proses komposisi. Jadi, ujung dari proses morfologi adalah terbentuknya kata dalam bentuk dan dan makna sesuai dengan keperluan dalam satu tindak pertuturan.

II.2 Bentuk-bentuk Kesalahan Morfologi
Berdasarkan analisis kesalahan berbahasa, kesalahan dalam kajian Morfologi mencakup:
1.    Kesalahan Penggunaan afiksasi
afiksasi ialah proses penambahan kata dasar.
a.    Salah menentukan bentuk dasar
Contohnya: Perubahan                    rubah ( sebenarnya harus menjadi ubah )
  Menghimbau                    himbaw ( sebenarnya harus menjadi himbau )
                                      Terampil        trampil ( seharusnya menjadi terampil )

b.                   Fonem yang seharusnya diluluhkan tetapi tidak diluluhkan
Contohnya: Menertawakan ( Benar )                     me + tertawakan, bukan menjadi   Mentertawakan ( Salah )
                                      Pembelajaran       pe + pelajaran, bukan menjadi Pemelajaran
                                          Benar                                                                                 Salah
c.    Fonem seharusnya tidak diluluhkan tetapi diluluhkan
Contohnya:  Memfotokopi                    me + fotokopi, bukan menjadi Memotokopi
                         Benar                                                                                    Salah
 Memfitnah                     me + fitnah, bukan menjadi Memitnah
    Benar                                                                           Salah
 Memperoleh                   me + peroleh, bukan menjadi   Memeroleh
     Benar                                                                                  Salah

d.                                                                                                                          Penyingkatan ( me-, menge-, men-, menya- )
Contohnya: Menonton ( Benar ), sedangkan Nonton ( Salah )
                   Menyisir   ( Benar ), sedangkan Nyisir   ( Salah )
                   Mengelap  ( Benar ), sedangkan Ngelap ( salah )

e.                                                                                                                          Penggunaan Kombinasi
Contohnya:  Pasca sarjana ( Benar ), sedangkan Pascasarjana ( Salah )
                    Narasumber ( Benar ),  sedangkan Nara  sumber ( Salah )
 Dwiwarna    ( Benar ),  sedangkan Dwi warna     ( Salah )


2.                                                                                                                               Kesalahan Penggunaan reduplikasi
reduplikasi ialah pengulangan bentuk kata.
a.                                                                                                                      Berbahasa disebabakan kesalahan dalam menentukan bentuk dasar yang diulang.
Contohnya: mengemasi diualang menjadi mengemas-kemasi, seharusnya mengemas-ngemasi.
b.                                                                                                                     Kesalahan berbahasa terjadi karena bentuk dasar yang diulang seluruhnya hanyasebahagian yang diulangi.
Contohnya: Kaki tangan diulang menjadi kaki-kaki tangan, seharusnya diulang seluruhnya kaki tangan- kaki tangan.
c.                                                                                                                      Kesalahan berbahasa terjadi karena menghindari perulangan yang terlalu panjang. Contohnya: Orangtua bijaksana diulang hanya sebagian yakni, orang-orang tua bijaksana, seharusnya perulangannya penuh orangtua bijaksana-orangtua bijaksana.BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah
Bahasa adalah suatu sistem bunyi ujar yang dipergunakan manusia untuk berkomunikasi. Bahasa terdiri dari dua objek kajian, yaitu bahasa dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulisan. Bahasa lisan, yaitu bahasa dalam bentuk bunyi ujaran sedangkan bahasa tulisan merupakan bahasa yang penyampaiannya digunakan secara tertulis.
Dari cabang kajian lingustik ( Fonologi, Morfologi, Sintaksis, Semantik, dan Leksikologi )  dapat diperhatikan kajian ini lebih mengarah kepada data yang bersumber dari bahasa lisan. Pada kajian Fonologi lebih terarah pada persoalan dan proses bunyi yang diucapkan oleh alat ucap manusia. Pada kajian Morfologi lebih terarah pada persoalan struktur internal kata, persoalan susunan kata dan kalimat. Pada kajian Semantik lebih terarah pada persoalan makna kata. Pada kajian Leksikologi lebih terarah pada persoalan perbendaharaan kata.
Berbicara mengenai analisis kesalahan morfologi sebenarnya sudah lama diteliti oleh para ahli-ahli bahasa maupun ahli lingustik, baik yang bersifat preskriptif ( ketentuan resmi yang berlaku ) maupun yang bersifat deskriptif ( menggambarkan apa adanya ). Tetapi di dalam buku-bukunya masih memiliki kekurangan seperti: mengapa prefiks ber- dapat diimbuhkan; mengapa prefiks ber- tidak dapat diimbuhkan; mengapa prefiks ber- maupun prefiks me- sama-sama dapat dimbuhkan; prefiks ber- maupun prefiks me- sama-sama tidak dapat diimbuhkan; afiks gabungan memper- kan dapat diimbuhkan.
Sebagai bahasawan bahasa Indonesia sebaiknya kita lebih dulu mengetahui pengunaan afiksasi ( kata dasar ), pengunaan reduplikasi ( pengulangan kata ), penggunaan kata majemuk ( frase ), dan penggunaan klausa ( kelompok kata ) untuk membahas atau mengganalisis kesalahan-kesalahan dalam bidang kajian morfologi.
I.2 Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah yang kami bahas dalam mkalah ini yaitu:
1.    Penggunaan afiksasi ( kata dasar )?                     
2.    Penggunaan reduplikasi ( pengulangan kata ) ?
3.    Penggunaan kata majemuk ( frase ) ?
4.    Penggunaan klausa ( kelompok kata ) ?
BAB II
  PEMBAHASAN

II.1 Pengertian Morfologi
Secara etimologi kata morfologi berasal dari kata morf yang berarti “bentuk” dan kata logi yang berarti “ilmu”. Jadi secara harfiah kata morfologi berarti “ Ilmu yang mempeajari tentang bentuk-bentuk dan pembentukan kata”. Sedangkan di dalam kajian biologi morfologi berarti “ilmu mengenai bentuk-bentuk sel tumbuhan atau jasad-jasad mahkluk hidup”.
Berbicara mengenai pembetukan kata akan melibatkan komponen atau unsur pembentukan kata, yaitu morfem, baik morfem dasar ( bebas ) maupun morfem terikat            ( afiks dan dasar ), dengan berbagai alat proses pembentukan kata itu, yaitu afiks dalam proses pembentukan kata melalui proses afiksasi, duplikasi ataupun pengulangan dalam proses pembentukan kata melalui proses reduplikasi, penggabungan dalam proses pembentukan kata melalui proses komposisi. Jadi, ujung dari proses morfologi adalah terbentuknya kata dalam bentuk dan dan makna sesuai dengan keperluan dalam satu tindak pertuturan.

II.2 Bentuk-bentuk Kesalahan Morfologi
Berdasarkan analisis kesalahan berbahasa, kesalahan dalam kajian Morfologi mencakup:
1.    Kesalahan Penggunaan afiksasi
afiksasi ialah proses penambahan kata dasar.
a.    Salah menentukan bentuk dasar
Contohnya: Perubahan                    rubah ( sebenarnya harus menjadi ubah )
  Menghimbau                    himbaw ( sebenarnya harus menjadi himbau )
                                      Terampil        trampil ( seharusnya menjadi terampil )

b.                   Fonem yang seharusnya diluluhkan tetapi tidak diluluhkan
Contohnya: Menertawakan ( Benar )                     me + tertawakan, bukan menjadi   Mentertawakan ( Salah )
                                      Pembelajaran       pe + pelajaran, bukan menjadi Pemelajaran
                                          Benar                                                                                 Salah
c.    Fonem seharusnya tidak diluluhkan tetapi diluluhkan
Contohnya:  Memfotokopi                    me + fotokopi, bukan menjadi Memotokopi
                         Benar                                                                                    Salah
 Memfitnah                     me + fitnah, bukan menjadi Memitnah
    Benar                                                                           Salah
 Memperoleh                   me + peroleh, bukan menjadi   Memeroleh
     Benar                                                                                  Salah

d.                                                                                                                          Penyingkatan ( me-, menge-, men-, menya- )
Contohnya: Menonton ( Benar ), sedangkan Nonton ( Salah )
                   Menyisir   ( Benar ), sedangkan Nyisir   ( Salah )
                   Mengelap  ( Benar ), sedangkan Ngelap ( salah )

e.                                                                                                                          Penggunaan Kombinasi
Contohnya:  Pasca sarjana ( Benar ), sedangkan Pascasarjana ( Salah )
                    Narasumber ( Benar ),  sedangkan Nara  sumber ( Salah )
 Dwiwarna    ( Benar ),  sedangkan Dwi warna     ( Salah )


2.                                                                                                                               Kesalahan Penggunaan reduplikasi
reduplikasi ialah pengulangan bentuk kata.
a.                                                                                                                      Berbahasa disebabakan kesalahan dalam menentukan bentuk dasar yang diulang.
Contohnya: mengemasi diualang menjadi mengemas-kemasi, seharusnya mengemas-ngemasi.
b.                                                                                                                     Kesalahan berbahasa terjadi karena bentuk dasar yang diulang seluruhnya hanyasebahagian yang diulangi.
Contohnya: Kaki tangan diulang menjadi kaki-kaki tangan, seharusnya diulang seluruhnya kaki tangan- kaki tangan.
c.                                                                                                                      Kesalahan berbahasa terjadi karena menghindari perulangan yang terlalu panjang. Contohnya: Orangtua bijaksana diulang hanya sebagian yakni, orang-orang tua bijaksana, seharusnya perulangannya penuh orangtua bijaksana-orangtua bijaksana.
II.3 Model Analisis Kesalahan Berbahasa dalam Bidang Morfologi

Kesalahan berbahasa dalam bidang morfologi sebahagian besar berkaitan dengan bahasa tulis. Tentu saja kesalahan berbahasa dalam bahasa tulis ini berkaitan juga dengan bahasa lisan apalagi bila kesalahan berbahasa dalam penulisan morfologi itu dibacakan. Kesalahan berbahasa dalam bidang morfologi disebabkan oleh berbagai hal. Kesalahan berbahasa bidang morfologi dapat dikelompokkan menjadi kelompok afiksasi, reduplikasi, dan gabungan kata atau kata majemuk.
Kesalahan berbahasa dalam tataran afiksasi dapat disebabkan oleh berbagai hal. Pertama, kesalahan berbahasa karena salah menentukan bentuk asal. Misalnya bentuk gramatik himbau, lola, lanjur, lunjur dianggap sebagai bentuk asal. Padahal bentuk asal yang benar adalah imbau, kelola, anjur, unjur. Kedua, fonem yang seharusnya luluh dalam proses afiksasi tidak diluluhkan. Misalnya fonem /t/ dalam kata terjemah dan tertawa atau fonem /t/ dalam kata terjemah dan tertawa atau fonem /s/ dalam kata sukses. Ketiga, fonem yang seharusnya tidak luluh dalam proses afiksasi justru diluluhkan. Misalnya fonem /f/ dalam kata fitnah atau fonem /c/ dalam kata cuci atau cinta. Keempat, penulisan klitika yang tidak tepat, penulisan kata depan yang tidak tepat, dan penulisan partikel yang tidak tepat.
Kesalahan berbahasa dalam tataran reduplikasi disebabkan oleh hal-hal berikut ini. Pertama, kesalahan berbahasa disebabkan kesalahan dalam menentukan bentuk dasar yang diulang. Misalnya bentuk gramatik mengemasi diulang menjadi mengemas-kemasi yang seharusnya mengemas-ngemasi. Kedua, kesalahan berbahasa terjadi karena bentuk dasar yang diulang seluruhnya hanya sebahagian yang diulangi. Misalnya bentuk gramatik kaki tangan diulang menjadi kaki-kaki tangan yang seharusnya diulang seluruhnya, yakni kaki tangan-kaki tangan. Ketiga, kesalahan berbahasa terjadi karena menghindari perulangan yang terlalu panjang. Misalnya bentuk gramatik orang tua bijaksana diulang hanyasebahagian yakni, orang-orang tua bijaksana. Seharusnya perulangannya penuh, yakni orang tua bijaksana-orang tua bijaksana.
Dalam gabungan kata atau kata majemuk kesalahan berbahasa terjadi dalam penggabungan, reduplikasi, dan afiksasi. Gabungan kata yang seharusnya serangkai dituliskan tidak serangkai, misalnya matahari (serangkai) dituliskan tidak serangkai, yakni mata hari. Inilah penyebab pertama kesalahan berbahasa dalam tataran kata majemuk atau gabungan kata. Kedua,kesalahan berbahasa terjadi karena kata majemuk yang seharusnya ditulis terpisah, sebaliknya ditulis bersatu. Misalnya kata majemuk yang ditulis bersatu ini rumahsakit, tatabahasa, dan matapelajaran seharusnya ditulis terpisah seperti berikut rumah sakit, tata bahasa, dan mata pelajaran. Ketiga, kesalahan berbahasa terjadi karena kata majemuk yang sudah berpadu benar kalau diulang seluruhnya harus diulang. Ternyata dalam penggunaan bahasa hanya sebahagian yang diulang. Misalnya, segi-segitiga, mata-matahari, dan bumi-bumiputra dituliskan secara lengkap menjadi segitiga-segitiga, matahari-matahari, dan bumiputra-bumiputra. Keempat, kesalahan berbahasa terjadi karena proses prefiksasi atau sufiksasi dianggap menyatukan penulisan kata majemuk yang belum padu. Misalnya proses afiksasi ber- pada kata majemuk bertanggungjawab seharusnya ditulis bertanggung jawab.

II.3.1 Salah Menentukan Bentuk Asal

 Kata telantar dan telunjur dianggap berasal dari bentuk asal lantar dan lunjur. Kemudian dari kedua bentuk asal yang salah itu dibentuklah kata kompleks terlantar dan terlunjur. Dari kata kompleks mengelola diambil kesimpulan bahwa bentuk asalnya adalah lola. Dari bentuk dasar lola dibentuk kata dilola dan melola. Tentu saja bentukan baru itu salah karena bentuk asalnya pun salah. Bentuk asal yang benar adalah kelola.
 Berikut ini disajikan sejumlah contoh bentuk asal yang salah dan disebelahnya disertakan bentuk asal yang benar.
Salah                                                                           Benar
himbau                                                                         imbau
trap                                                                              terap
lanjur                                                                            anjur
lunjur                                                                            unjur
telor                                                                             telur


II.3.2 Fonem Yang Luluh Tidak Diluluhkan

 Fonem /t/ dalam kata terjemah dan fonem /s/ di awal kata sukses seharusnya luluh apabila kedua kata itu bergabung dengan morfem meN-. Dalam kenyataan penggunaan bahasa kedua fonem itu tidak diluluhkan sehingga terbentuk kata kompleks menterjemahkan dan menyukseskan. Hasil pengafiksasian seharusnya menerjemahkan dan menyukseskan.
 Berikut ini disajikan sejumlah contoh kata-kata lain yang fonem awalnya seharusnya luluh tetapi tidak diluluhkan dalam proses afiksasi.
Salah                                                                           Benar
mentabrak                                                                    menabrak
mentertawakan                                                             menertawakan
mentendang                                                                  menendang
mentumis                                                                      menumis
mentumbuk                                                                   menumbuk


II.3.3 Fonem Yang Tidak Luluh Diluluhkan

Fonem /t/ dalam kata fitnah, foto, dan fokus seharusnya tidak luluh apabila kata-kata itu digabung dengan morfem meN-. Dalam kenyataan penggunaan bahasa fonem /f/ dalam kata-kata tersebut luluh dalam proses afiksasi dengan morfem meN-. Akibatnya terjadilah kesalahan berbahasa dalam bidang morfologi.
Berikut ini penulis sajikan sejumlah contoh kata lain yang fonem pertamanya (/f/ atau /p/) seharusnya tidak luluh tetapi diluluhkan oleh pemakai bahasa dalam proses afiksasi.
Salah                                                                           Benar
memitnah                                                                      memfitnah
memotokopi                                                                 memfotokopi
memilemkan                                                                  memfilemkan
memasihkan                                                                  memfasihkan


II.3.4 Penyingkatan Morf men-, meny-, meng-, dan menge- menjadi n, ny, ng, dan nge

Salah satu morfem pembentuk kata kerja yang sangat produktif dalam bahasa Indonesia adalah morfem meN-. Variasi atau alomorf morfem meNadalah me-, men-, meny-, mem-, meng-, dan mengetahui-. Dalam penggunaan bahasa, mungkin karena pengaruh bahasa daerah, morf men-, meny-, meng-, dan menge- disingkat menjadi n, ny, ng, dan nge dalam pembentukan kata kerja. Hal ini tentu menimbulkan kesalahan berbahasa dalam bidang morfologi.
Berikut ini disajikan sejumlah contoh pembentukan kata kerja yang salah karena menyingkat morf men-, meny-, meng-, dan menge- menjadi n, ny, ng, dan nge.
1) Morf men- disingkat menjadi n.
Salah                                                                           Benar
natap                                                                            menatap
nari                                                                               menari
nolong                                                                          menolong
nonton                                                                          menonton
nutupi                                                                           menutupi

2) Morf men- disingkat menjadi n.
Salah                                                                           Benar
nyambal                                                                        menyambal
nyuruh                                                              menyuruh
nyapu                                                                           menyapu
nyikat                                                                           menyikat
nyisir                                                                            menyisir

3) Morf meng- disingkat menjadi ng.
Salah                                                                           Benar
ngarang                                                                        mengarang
ngambil                                                                         mengambil
ngajar                                                                           mengajar
ngomel                                                                         mengomel
ngubah                                                                         mengubah

4) Morf menge- disingkat menjadi nge.
Salah                                                                           Benar
ngelap                                                                          mengelap
ngelas                                                                           mengelas
ngecat                                                                          mengecat
ngebom                                                                        mengebom
ngetik                                                                           mengetik

II.3.5 Perubahan morfem ber-, per-, dan ter- menjadi be-, pe-, dan te-

1) Morfem ber- berubah menjadi be- apabila bergabung dengan kata-kata:
a) yang diawali oleh fonem /r/
b) yang suku pertamanya mengandung bunyi (er)
Salah                                                                           Benar
berracun                                                                       beracun
berragam                                                                      beragam
berkerja                                                                       bekerja
berternak                                                                      beternak
bercermin                                                                     becermin

Catatan:
Morfem ber- menjadi bel- bila bergabung dengan kata ajar.
Salah                                                                           Benar
berajar                                                                         belajar

2) Morfem per- berubah menjadi pe- apabila bergabung dengan kata-kata:
a) yang diawali oleh fonem /r/
b) yang suku pertamanya mengandung bunyi (er)
Salah                                                                           Benar
perracun                                                                       peracun
perrintis                                                                        perintis
perkerja                                                                       pekerja
perternakan                                                                  peternakan
perterjun payung                                                           peterjun paying

Catatan:
Morfem per- menjadi pel- bila bergabung dengan kata ajar.
Salah                                                                           Benar
perajar                                                                         pelajar
perajaran                                                                      pelajaran
3) Morfem ter- berubah menjadi te- apabila bergabung dengan kata-kata:
a) yang diawali oleh fonem /r/
b) yang suku pertamanya mengandung bunyi (er)
Salah                                                                           Benar
terraba                                                                         teraba
terraih                                                                           teraih
terralat                                                              teralat
terpercik                                                                       tepercik
terperdaya                                                                    teperdayaII.3.6 Penulisan Morfem yang Salah

1)      Morfem non dan pan bila digabung dengan kata-kata yang diawali dengan huruf kapital maka di antara morfem non dan pan dengan kata tersebut diberi garis tanda pisah.
Salah                                                                           Benar
non Islam                                                                      non-Islam
non Kristen                                                                   non-Kristen
non Indonesia                                                               non-Indonesia
pan Amerika                                                                 pan-Amerika
pan Asia                                                                       pan-Asia

2)      Morfem –Mu dan –Nya sebagai kata ganti untuk Allah selalu ditulis dengan huruf  
kapital bila digabungkan dengan bentuk gramatik lainnya.
Salah                                                                           Benar
Allah akan menunjukkan                                               Allah akan menunjukkan
jalan yang benar kepada                                               jalan yang benar kepada
hambanya,                                                                    hambaNya,
Bimbinglah hambamu, ya,                                             Bimbinglah hamba-Mu, ya,
Allah ke jalan yang                                                        Allah ke jalan yang
Engkau beri rahmat,                                                      Engkau beri rahmat,


3)      Morfem ku- dan kau- yang dikenal dengan nama klitika dituliskan serangkai
dengan kata kerja yang mengikutinya.
Salah                                                                           Benar
ku ajar                                                                          kuajar
ku ajak                                                                         kuajak
kau akhiri                                                                     kauakhiri
kau lepaskan                                                                kaulepaskan
kaucantik                                                                      kau cantik
(bukan kata kerja)
kaubergandengan                                                          kau bergandengan
(kk berimbuhan)


4)    Morfem di, ke dan dari yang dikenal dengan nama depan ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya.
Salah                                                                           Benar
dirumah                                                                        di rumah
dipasar                                                                         di pasar
dijalan                                                                          di jalan
diatas                                                                           di atas
disamping                                                                     di samping
Selain di depan keterangan tempat atau arah kata depan di juga dituliskan di depan kata ganti dan keterangan waktu. Penulisan seperti hal yang terakhir ini tidak tepat. Lebih tepat apabila kata depan di diganti dengan kata pada.
Salah                                                                           Benar
di saya                                                              pada saya
di ibu                                                                            pada ibu
di mereka                                                                     pada mereka
di pagi hari                                                                    pada pagi hari
di akhir kuliah                                                   pada akhir kuliah
Kata depan ke digunakan untuk menyatakan tempat, arah, atau tujuan. Kata depan ke selalu ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya.
Salah                                                                           Benar
keatas                                                                          ke atas
kebawah                                                                      ke bawah
kesamping                                                                    ke samping
kesebelah                                                                     ke sebelah
kepinggir                                                                      ke pinggir
Selain di depan keterangan tempat atau arah, kata depan ke juga digunakan di depan kata ganti. Penulisan seperti ini tentu tidak tepat
sehingga menimbulkan kesalahan berbahasa.
Salah                                                                           Benar
ke saya                                                                         kepada saya
ke kami                                                                        kepada kami
ke mereka                                                                    kepada mereka
ke ibu                                                                           kepada ibu
ke paman                                                                     kepada paman
Kata depan dari digunakan untuk menyatakan tempat atau arah. Kata depan dari selalu dituliskan secara terpisah dengan kata yang mengikutinya.
Salah                                                                           Benar
dariatas                                                                        dari atas
daritengah                                                                     dari tengah
daripinggir                                                                    dari pinggir
darijauh                                                                        dari jauh
daridalam                                                                     dari dalam
5)    Morfem per dan pun yang lebih dikenal dengan nama partikel per dan pun cara penulisannya ada dua. Pertama dituliskan secara terpisah dan kedua dituliskan secara terpadu.
a)  Apabila partikel per berarti mulai, demi, atau tiap, maka partikel per ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya.
Salah                                                                           Benar
perabjad                                                                       per abjad
perjam                                                              per jam
perhari                                                              per hari
perminggu                                                                     per minggu
persatu April                                                                 per satu April
b)   Apabila partikel per tidak berarti mulai, demi, atau tiap, maka partikel per itu bernama morfem per- dituliskan serangkai dengan kata yang mengikutinya.
Salah                                                                           Benar
per besar                                                                      perbesar
per satu                                                                        persatu
per dua                                                                         perdua
per tinggi                                                                      pertinggi
per lebar                                                                       perlebar
c)    Apabila partikel pun bermakna juga, maka partikel pun dituliskan secara terpisah dengan kata yang diikutinya.
Salah                                                                           Benar
airpun                                                                           air pun
akupun                                                                         aku pun
merekapun                                                                   mereka pun
apapun                                                                         apa pun
sedikitpun                                                                     sedikit pun
d)    Apabila partikel pun tidak bermakna juga, maka partikel pun dituliskan secara terpisah dengan kata yang diikutinya.
Salah                                                                           Benar
ada pun                                                                        adapun
andai pun                                                                      andaipun
bagaimana pun                                                  bagaimanapun
kendati pun                                                                   kendatipun
sekali pun                                                                     sekalipun


II.3.7 Perulangan yang Salah

Bentuk dasar dapat diulang sehingga menghasilkan bentuk gramatik yang baru. Bentuk dasar itu dapat diulang seluruhnya dan dapat pula diulang sebahagian. Hasil perulangan itu disebut kata ulang. Ada dua sumber penyebab kesalahan kata ulang, yakni cara penulisan dan penentuan bentuk dasar yang diulang.
1) Kata ulang ditulis lengkap dan di antara kedua unsurnya diberi tanda garis hubung
   (-).
Salah                                                                           Benar
kuda kuda                                                                    kuda-kuda
rumah rumah                                                                 rumah-rumah
kuda kudaan                                                                 kuda-kudaan
tolak menolak                                                               tolak-menolak
berjalan jalan                                                                berjalan-jalan
2) Morfem non dan pan bila digabung dengan kata-kata yang diawali dengan huruf
  kapital maka di antara morfem non dan pan dengan kata tersebut diberi garis tanda  
                pisah.
Salah                                                                           Benar
cinta-menyintai                                                  cinta-mencintai
cubit-menyubit                                                  cubit-mencubit
cari-menyari                                                                 cari-mencari
membuang-mbuang                                                       membuang-buang
mengutik-utik                                                                mengutik-ngutik


II.3.8 Kata Majemuk yang Ditulis Serangkai

 Sejumlah kata majemuk telah mengalami proses perpaduan secara sempurna. Kata majemuk yang telah mengalami proses perpaduan seperti ini biasanya ditulis serangkai.
Salah                                                                           Benar
bumi putra                                                                    bumiputra
segi tiga                                                                        segitiga
sapu tangan                                                                  saputangan
darma wisata                                                                darmawisata
suka rela                                                                       sukarela
 Kata majemuk yang ditulis serangkai ini dapat dikenali dengan salah satu unsurnya. Unsur-unsur seperti anti, antar, baku, dasa, ekstra, infra, intra, dan lainlain, merupakan tanda bahwa paduan kata dengan kata tersebut di atas adalah kata majemuk yang ditulis serangkai.
Anti
Salah                                                                           Benar
anti narkotik                                                                 antinarkotik
anti peluru                                                                     antipeluru
anti karat                                                                      antikarat
anti perang                                                                    antiperang
anti korupsi                                                                   antikorupsi

Antar
Salah                                                                           Benar
antar pulau                                                                    antarpulau
antar bangsa                                                                 antarbangsa
antar kota                                                                     antarkota
antar negara                                                                  antarnegara
antar desa                                                                     antardesa

Baku
Salah                                                                           Benar
baku hantam                                                                 bakuhantam
baku piara                                                                    bakupiara
baku pukul                                                                   bakupukul
baku rebut                                                                    bakurebut
baku tembak                                                                bakutembak
Dasa
Salah                                                                           Benar
dasa lomba                                                                   dasalomba
dasa sila                                                                       dasasila
dasa warsa                                                                   dasawarsa
dasa muka                                                                    dasamuka
dasa marga                                                                   dasamarga

Ekstra
Salah                                                                           Benar
ekstra parlementer                                                        ekstraparlementer
ekstra kordial                                                               ekstrakordial
ekstra polasi                                                                 ekstrapolasi
ekstra versi                                                                   ekstraversi
ekstra aksi                                                                    ekstraaksi

Infra
Salah                                                                           Benar
infra struktur                                                                 infrastruktur
infra merah                                                                   inframerah
infra molekuler                                                  inframolekuler
infra spesifik                                                                 infraspesifik
infra sonik                                                                     infrasonik

Inter
Salah                                                                           Benar
inter nasional                                                                 internasional
inter ferensi                                                                   interferensi
inter insuler                                                                   interinsuler
inter etnik                                                                     interetnik
inter aksi                                                                       interaksi

Intra
Salah                                                                           Benar
intra molekul                                                                 intramolekul
intra dermal                                                                  intradermal
intra bahasa                                                                  intrabahasa
intra kalimat                                                                  intrakalimat
intra muskuler                                                   intramuskuler

Maha
Salah                                                                           Benar
maha siswa                                                                   mahasiswa
maha kuasa                                                                  mahakuasa
maha guru                                                                     mahaguru
maha esa                                                                      mahaesa
maha raja                                                                     maharaja

Mikro
Salah                                                                           Benar
mikro organisme                                                           mikroorganisme
mikro ekonomi                                                             mikroekonomi
mikro bus                                                                     mikrobus
mikro elemen                                                                mikroelemen
mikro film                                                                     mikrofilm

Pramu
Salah                                                                           Benar
pramu gari                                                                    pramugari
pramu niaga                                                                  pramuniaga
pramu saji                                                                     pramusaji
pramu wisma                                                                pramuwisma
pramu ria                                                                      pramuria

Proto
Salah                                                                           Benar
proto tipe                                                                     prototipe
proto plasma                                                                protoplasma
proto sejarah                                                                protosejarah
proto vitamin                                                                protovitamin
proto nopia                                                                   protonopia

Psiko
Salah                                                                           Benar
psiko linguistik                                                  psikolinguistik
psiko sastra                                                                  psikosastra
psiko analisis                                                                psikoanalisis
psiko somatik                                                               psikosomatik
psiko terapi                                                                  psikoterapi

Ultra
Salah                                                                           Benar
ultra modern                                                                 ultramodern
ultra mikroskopik                                                          ultramikroskopik
ultra violet                                                                     ultraviolet
ultra ungu                                                                      ultraungu
ultra marin                                                                    ultramarine

Supra
Salah                                                                           Benar
supra segmental                                                            suprasegmental
supra molekuler                                                            supramolekuler
supra nasional                                                               supranasional
supra insus                                                                    suprainsus
supra natural                                                                 supranatural


II.3.9 Kata Majemuk yang Ditulis Terpisah

 Sebagian besar kata majemuk dalam bahasa Indonesia sedang mengalami proses penyatuan. Selama proses ini belum selesai maka kata majemuk itu ditulis terpisah.
Salah                                                                           Benar
adupenalti                                                                     adu penalti
anakbawang                                                                 anak bawang
baliknama                                                                     balik nama
ibukota                                                                         ibu kota
jurumasak                                                                     juru masak
 Kata majemuk yang ditulis terpisah ini mempunyai ciri tertentu. Biasanya salah satu unsur pembentuk kata majemuk itu adalah kata-kata yang tertulis berikut ini.
Adu
Salah                                                                           Benar
aducepat                                                                      adu cepat
adukening                                                                     adu kening
adulari                                                              adu lari
adulidah                                                                        adu lidah
adutenaga                                                                     adu tenaga

Alih
Salah                                                                           Benar
alihbahasa                                                                     alih bahasa
alihlangkah                                                                    alih langkah
alihkecek                                                                      alih kecek
alihnama                                                                       alih nama
alihteknologi                                                                 alih teknologi

Ambil
Salah                                                                           Benar
ambilalih                                                                       ambil alih
ambilbagian                                                                  ambil bagian
ambilberat                                                                    ambil berat
ambilhati                                                                       ambil hati
ambilpusing                                                                   ambil pusing

Anak
Salah                                                                           Benar
anakasuh                                                                      anak asuh
anakbenua                                                                    anak benua
anakbuah                                                                      anak buah
anakbukit                                                                     anak bukit
anakistri                                                                        anak istri

Ayam
Salah                                                                           Benar
ayamsabung                                                                  ayam sabung
ayamsayur                                                                    ayam sayur
ayamkampung                                                  ayam kampung
ayamgoreng                                                                  ayam goreng
ayampanggang                                                  ayam panggang

Balik
Salah                                                                           Benar
balikadab                                                                     balik adab
balikkarah                                                                    balik arah
baliknama                                                                     balik nama
balikrujuk                                                                     balik rujuk
balikbelakang                                                               balik belakang

Bebas
Salah                                                                           Benar
bebasbea                                                                      bebas bea
bebasbeca                                                                    bebas beca
bebashambatan                                                             bebas hambatan
bebasrahasia                                                                 bebas rahasia
bebastugas                                                                   bebas tugas

Belah
Salah                                                                           Benar
belahbatang                                                                  belah batang
belahbetung                                                                  belah betung
belahbuluh                                                                    belah buluh
belahdada                                                                     belah dada
belahketupat                                                                 belah ketupat

Berat
Salah                                                                           Benar
beratanak                                                                     berat anak
beratjodoh                                                                    berat jodoh
beratkaki                                                                      berat kaki
beratkepala                                                                  berat kepala
beratlidah                                                                     berat lidah

Besar
Salah                                                                           Benar
besarcakap                                                                   besar cakap
besarhati                                                                       besar hati
besarkalang                                                                  besar kalang
besarkepala                                                                  besar kepala
besarmulut                                                                    besar mulut

Biang
Salah                                                                           Benar
biangcuka                                                                     biang cuka
biangjari                                                                       biang jari
biangkeladi                                                                   biang keladi
biangkeringat                                                                biang keringat
biangtangan                                                                  biang tangan

Bibir
Salah                                                                           Benar
bibirbelanga                                                                  bibir belanga
bibircangkir                                                                  bibir cangkir
bibircawan                                                                    bibir cawan
bibirjalan                                                                      bibir jalan
bibirsumur                                                                    bibir sumur

Buah
Salah                                                                           Benar
buahbaju                                                                      buah baju
buahbetis                                                                      buah betis
buahcakap                                                                    buah cakap
buahcatur                                                                     buah catur
buahkalam                                                                    buah kalam

Buruk
Salah                                                                           Benar
burukambil                                                                   buruk ambil
burukhati                                                                      buruk hati
buruklaku                                                                     buruk laku
burukmulut                                                                   buruk mulut
buruksangka                                                                 buruk sangka

Buta
Salah                                                                           Benar
butahati                                                                        buta hati
butahuruf                                                                      buta huruf
butapolitik                                                                    buta politik
butawarna                                                                    buta warna

Cuci
Salah                                                                           Benar
cucigudang                                                                   cuci gudang
cucimuka                                                                      cuci muka
cucimulut                                                                      cuci mulut
cucicetak                                                                      cuci cetak
cucitangan                                                                    cuci tangan

Daya
Salah                                                                           Benar
dayadorong                                                                  daya dorong
dayapikir                                                                      daya pikir
dayatahan                                                                     daya tahan
dayatarik                                                                      daya tarik
dayajuang                                                                     daya juangDoa
Salah                                                                           Benar
doamalam                                                                     doa malam
doapagi                                                                        doa pagi
doarestu                                                                       doa restu
doatobat                                                                       doa tobat
doaselamat                                                                   doa selamat

Garis
Salah                                                                           Benar
garisbujur                                                                     garis bujur
garishubung                                                                  garis hubung
garislintang                                                                    garis lintang
garislengkung                                                                garis lengkung
garislurus                                                                      garis lurus

Goyang
Salah                                                                           Benar
goyangkaki                                                                   goyang kaki
goyangkepala                                                               goyang kepala
goyanglidah                                                                  goyang lidah
goyangpinggul                                                   goyang pinggul
goyangdada                                                                  goyang dada

Hak
Salah                                                                           Benar
hakcipta                                                                       hak cipta
hakjawab                                                                     hak jawab
hakmilik                                                                        hak milik
hakpakai                                                                      hak pakai
hakpilih                                                                         hak pilih
Haus
Salah                                                                           Benar
hausbuku                                                                      haus buku
hausdahaga                                                                   haus dahaga
hausdarah                                                                     haus darah
hauskuasa                                                                     haus kuasa
hausuang                                                                      haus uang

Hukum
Salah                                                                           Benar
hukumgantung                                                   hukum gantung
hukummati                                                                    hukum mati
hukumpancung                                                  hukum pancung
hukumtembak                                                               hukum tembak
hukumpecat                                                                  hukum pecat

Ibu
Salah                                                                           Benar
ibuangkat                                                                      ibu angkat
ibujari                                                                           ibu jari
ibukaki                                                                         ibu kaki
ibukota                                                                         ibu kota
ibupanah                                                                       ibu panah

Ikat
Salah                                                                           Benar
ikatdagang                                                                    ikat dagang
ikattemas                                                                      ikat temas
ikatkepala                                                                     ikat kepala
ikatkolam                                                                     ikat kolam
ikatpermata                                                                  ikat permata

Induk
Salah                                                                           Benar
indukberas                                                                    induk beras
indukjari                                                                       induk jari
indukkalimat                                                                 induk kalimat
induksemang                                                                 induk semang
indukkutang                                                                  induk kutang


II.3.10 Perulangan Kata Majemuk

 Ada beberapa cara yang biasa digunakan dalam perulangan kata majemuk. Kata majemuk merupakan perpaduan dua kata atau lebih menjadi satu kata baru. Perpaduan kata pembentuk kata majemuk itu ada yang sudah berpadu benar dan ada pula yang dalam proses berpadu secara lengkap atau utuh. Kata majemuk yang sudah dianggap bersatu benar bila diulang, perulangannya berlaku seluruhnya. Kata majemuk yang belum berpadu benar-benar terbukti dalam penulisannya yang masih berpisah apabila diulang seluruhnya atau diulang
sebagian.
1) Perulangan seluruhnya.
Salah                                                                           Benar
besar-besar kecil                                                          besar kecil - besar kecil
biji-biji mata                                                                 biji mata - biji mata
buah-buah hati                                                  buah hati - buah hati
harta-harta benda                                                         harta benda - harta benda
kaki-kaki tangan                                                           kaki tangan - kaki tangan

2) Perulangan sebahagian
Tak Salah (kurang ekonomis)                                                    Benar (lebih ekonomis)
abu gosok - abu gosok                                                                abu - abu gosok
alat ukur - alat ukur                                                                     alat - alat ukur
cincin kawin - cincin kawin                                                          cincin - cincin kawin
hutan bakau - hutan bakau                                                           hutan - hutan bakau
ikat kepala - ikat kepala                                                              ikat - ikat kepala

3) Lebih dianjurkan perulangan sebahagian
Tidak Dianjurkan
rumah sakit jiwa - rumah sakit jiwa
kereta api cepat - kereta api cepat
tanah tumpah darah - tanah tumpah darah
tukang bubur ayam - tukang bubur ayam
wakil kepala bagian - wakil kepala bagian

Dianjurkan
rumah - rumah sakit jiwa
kereta - kereta api cepat
tanah - tanah tumpah darah
tukang - tukang bubur ayam
wakil - wakil kepala bagian


II.3.11 Kata Majemuk Berafiksasi

 1) Kata Majemuk Berawalan
Salah                                                                           Benar
beraducepat                                                                 beradu cepat
beralihnama                                                                  beralih nama
menganaksungai                                                            menganak sungai
dicacimaki                                                                    dicaci maki
dicampuraduk                                                               dicampur aduk
pencucigudang                                                  pencuci gudang

 2) Kata majemuk berakhiran
Salah                                                                           Benar
anakasuhan                                                                   anak asuhan
anakdidikan                                                                  anak didikan
ayamaduan                                                                   ayam aduan
bebashambatan                                                 bebas hambatan
binaragawan                                                                bina ragawanII.3.12 Kata Majemuk dengan Gabungan Afiks dan Sufiks

Salah                                                                           Benar
dianaktirikan                                                                 dianaktirikan
dianak-tirikan
dihancur leburkan                                                         dihancurleburkan
dihancur-leburkan
dialih bahasakan                                                           dialihbahasakan
dialih-bahasakan
dibagi ratakan                                                              
dibagiratakan
dibagi-ratakan
pemberi tahuan                                                 pemberitahuan
pemberi-tahuan

 BAB III
  PENUTUP
III.1 Kesimpulan
  Kesalahan berbahasa merupakan bagaian integral dalam proses pembelajaran berbahasa. Yang sangat penting sebagai alat komunukasi manusia. Tetaapi didalam praktiknya masih terdapat kesalahan-keslahan, seperti dalam ruang lingkup kajian Morfologi.
Dari analisis kesalahan yang telah dibahas pada bagian isi dapat disimpulkan kesalahan berbahasa dalam kajian Morfologi terletak pada penggunaan afiksasi,reduplikasi, kaja majemuk, dan klausa.


DAFTAR PUSTAKA
Badudu, J.S. 1983. Inilah Bahasa Indonesia yang Benar. Jakarta: Gramedia
Chaer, Abdul. 2008. Morfologi Bahasa Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta
Keraf, Gorys. 1969. Tata Bahasa Indonesia. Jakarta: Nusa Indah